Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα ενότητα περιέχει την «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και την «Πολιτική Cookies» της ιστοσελίδας της εταιρείας Kiwi Garden (εφεξής Kiwi Garden ή εμείς ή η επιχείρηση ή η εταιρεία ή εμείς).

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η πολιτική Cookies αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας που συλλέγονται από την Kiwi Garden. Ακόμα, παρατίθενται οι προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων επισκεπτών της ιστοσελίδας. Υπό αυτό το πρίσμα, εάν διαφωνείτε με τους παρακάτω όρους, τότε δεν θα πρέπει να συμπληρώσετε το σχετικό κουτάκι κάτω από την φόρμα επικοινωνία στη σελίδα επικοινωνία της ιστοσελίδας της Kiwi Garden.

 1. Περιήγηση στην Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα μας είναι σχεδιασμένη ώστε να περιηγείστε σε αυτήν χωρίς να χρειαστεί να αποκαλύψετε στοιχεία της ταυτότητάς σας, δίχως προηγουμένως να έχετε δηλώσει σχετική συγκατάθεση.

 1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
          

     2.1. Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Για να μπορέσετε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας ή να ενημερωθείτε για οποιοδήποτε θέμα που αφορά εσάς, αποδέχεστε ρητά την παραχώρηση των αναγκαίων προσωπικών σας στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, e-mail), μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της Kiwi Garden.

2.2. Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων που μας παραχωρείτε, είναι δική σας ευθύνη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποβολή εσφαλμένων ή ψευδών στοιχείων, η Kiwi Garden διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων σας, επιφυλασσόμενη για κάθε περαιτέρω νόμιμο δικαίωμά της. Επιπλέον, στην περίπτωση που μας μεταβιβάσετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει  το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του για την παραχώρηση των πληροφοριών αυτών στην Kiwi Garden, για τους σκοπούς που αναλύονται παρακάτω.

   2.4. Η Kiwi Garden αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (δηλαδή newsletter) προς τους χρήστες της. Σε κάθε ένα από αυτά έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο στο email (opt out).

 1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Kiwi Garden ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων σας. Η Kiwi Garden συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Νόμου 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»  ως ισχύουν αλλά και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως αυτός ισχύει, αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, τηρουμένων όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν, με σκοπό τη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από μέρους μας, με την ρητή συγκατάθεσή σας, είναι αυτά τα οποία κρίνουμε ως αναγκαία και κατάλληλα, για την εκπλήρωση των εξής καθορισμένων σκοπών:

1) την αποδοχή της πρότασής σας και εν συνεχεία εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αυτή συνάπτεται μεταξύ μας,

2) την προώθηση των προσφορών μας και τυχόν προνομίων από την Επιχείρηση μας

3) την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (newsletter)

4) τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας

5) την επίλυση ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν στη συνεργασία σας με την Kiwi Garden

Πέραν των παραπάνω, διαβεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε καμία άλλη επεξεργασία και για κανέναν άλλον σκοπό ασύμβατο εκτός των ήδη ορισμένων. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρείτε περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στα κατάλληλα και αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής των υπηρεσιών μας.

Η Kiwi Garden δεν μεταβιβάζει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την επιχείρηση τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως αυτά έχουν παραχωρηθεί από μέρους σας. Δεν επιτρέπεται, άλλωστε, να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν.4624/2019, Data Protection Directive (95/46/EC), ePrivacy Directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) και General Data Protection Regulation (2016/679) όπως ισχύουν σήμερα αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

4.1. Η Kiwi Garden αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε ως χρήστης και για το σκοπό αυτό έχει ληφθεί κάθε εύλογο μέτρο από μέρους μας. Συγκεκριμένα, έχουμε λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την οργάνωση και ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, δεν θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ότι είναι απολύτως απαραίτητο για της εκπλήρωση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας.

Για την προστασία των πληροφοριών αυτών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης, χρησιμοποιούμε ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες, ώστε να αποκλείσουμε ενδεχόμενη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Δεσμευόμαστε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες ασφάλειας δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.

   4.2. Για το σκοπό αυτό, αν υποπέσει στην αντίληψη κάποιου επισκέπτη της ιστοσελίδας οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφ’ όσον αυτά σχετίζονται με την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα, υποχρεούται να μας γνωστοποιήσει το γεγονός. 

 1. Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε τρίτα μέρη που δεν είναι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με εμάς εταιρίες, αποκλειστικά και μόνο για τους εξής σκοπούς:

 1. να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών κανονισμών,
 2. να προστατεύσει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία της, την ιστοσελίδα ή και άλλους χρήστες της ιστοσελίδας,
 3. να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις, με σκοπό την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της, των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο ή του κοινού,
 4. να συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία.

  6. Δικαιώματα Χρήστη

   6.1. Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12 και 15 του ΓΚΠΔ 
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από μας να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12,15 και 19 του ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στα άρθρα 18 και 19 του ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας είτε σε σας είτε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών. Αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, ή σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι η επιχείρηση να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών.

-Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους ζητώντας αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.

-Όταν η επιχείρηση δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά σας είναι απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

-Όταν αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την επιχείρηση που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της τελευταίας και μέχρι να επαληθευθεί ή ύπαρξη μη νόμιμων λόγων της επιχείρησης που υπερισχύουν των ελευθεριών ή δικαιωμάτων σας.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διαφημιστικούς σκοπούς. 

6.2 Με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την ασφάλεια σας, το σχετικό αίτημα διόρθωσης, τροποποίησης ή διαγραφής θα πρέπει να είναι έγγραφο και ενυπόγραφο. Μπορείτε να μας αποστείλετε το αίτημά σας μέσω mail στη διεύθυνση info@kiwigarden.gr Δεσμευόμαστε ότι θα απαντήσουμε σε αυτό εγγράφως, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

 1. Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Μέσω της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook και το instagram. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάνετε χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεστε θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Η Kiwi Garden δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από τους όρους που τίθενται από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων και είναι δική σας ευθύνη να ανατρέχετε στις πολιτικές απορρήτου των υπηρεσιών αυτών, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 1. Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι ένα σύνολο δεδομένων τα οποία έχουν τη μορφή ενός μικρού ανώνυμου ίχνους («text file») και μπορεί να αποστέλλονται από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα στον περιηγητή («browser») του υπολογιστή του χρήστη, όπου αποθηκεύεται και μέσω αυτού μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του χρήστη, αλλά όχι ο ίδιος ο χρήστης. Μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, για να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Κάποιες λειτουργίες, όμως, είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και ενδέχεται μετά να μην είναι διαθέσιμες. Τα cookies κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Αυστηρά απαραίτητα cookies

Cookies περιόδου σύνδεσης

Cookies επιδόσεων

Cookies στόχευσης / διαφήμισης

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies με σκοπό τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα cookies αυτά συλλέγουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή) και βοηθούν την επιχείρησή μας αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών, καθώς εξυπηρετούν στην απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών σε αυτήν. Οι επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να διαγράφουν από τον browser τους τα cookies, αλλά και να τα απενεργοποιούν.

Οι προτιμήσεις των χρηστών/επισκεπτών θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι την πολιτική απορρήτου μας. Αν δεν επιθυμείτε τα cookies, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

 • Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε ή να αποτρέψετε να αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή στη φορητή συσκευή σας, χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Το τμήμα «βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας παράσχει πληροφορίες για το πως μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies σας.
 1. Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Η Kiwi Garden διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς πρότερη ειδοποίηση στους χρήστες ή μέλη της. Οφείλετε να ελέγχετε κάθε φορά για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθείτε την επίσκεψη- χρήση της ιστοσελίδας μας τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους όρους και ότι παραχωρείτε τη συγκατάθεσή  και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε να απέχετε από την επίσκεψη-χρήση της ιστοσελίδας μας και τη χρήση των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα μας κατά την οποία θα αλλάζει και η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» στην αρχή της παρούσας.

 1. Υποβολή Καταγγελίας

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε παράτυπα ή παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά, γνωστοποιώντας μας την συγκεκριμένη περίπτωση στο info@kiwigarden.gr. Εάν η απάντησή μας δεν σας ικανοποιήσει, τότε μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως έχει επισημανθεί και παραπάνω.

Τελευταία τροποποίηση: 26/4/2024